AKTUALITY

Odborníci z praxe učia u nás/ Gyakorló mérnökök oktatnak iskolánkban

TV JOJ : Postavíme, opravíme, zveľadíme ... pozrite si odborné rady nášho pána učiteľa Ing. Mariána Križana v danej relácii. Super, pán učiteľ :-) https://postavimeopravime.joj.sk/…/2017-09-29-postavime-opr… od 2:09
Čítaj ďalej...

Stavbárom chýbajú pracovníci/Építészhiány van

Najväčší záujem majú o robotnícke profesie (95 %) a majstrov (44 %). Zhruba tretine firiem tiež chýbajú stavbyvedúci (29 %) a iba desatina (12 %) spoločností plánuje navýšiť stavy administratívnych pracovníkov. Veľké stavebné firmy majú záujem o stavbyvedúcich v 71 % prípadov a spoločnostiam v inžinierskom stavebníctve vo väčšej miere (30 %) chýbajú administratívni
Čítaj ďalej...

Spolupráca s NÚCEM v testovaní/ Tanulóink besegíttenek a NÚCEM-nek

Dňa 6.10.2017 nás NÚCEM vybral ako partnerskú školu na spoluprácu pri pilotnom overovaní testovacích nástrojov pre žiakov 1. ročníka. Žiaci absolvovali testové položky v predmetoch : I.A matematika 90 min. a slovenčina 60 min., I.B maďarčina 60 min. a slovenčina 50 min. Ďakujeme žiakom za spoluprácu aj v mene administrátorov NÚCEM-u.
Čítaj ďalej...

Začíname žať úspechy v športe/ Sikereink a sportban

Naši športovci - bežci získali prvé úspechy, a to  v okresnej súťaži v cezpoľnom behu. Na 2. mieste sa umiestnil Dávid Kalmár IV.B, na 3. mieste sa umiestnilo družstvo školy.
Čítaj ďalej...

1. rodičovské zrduženie plenárne aj triedne/1. szülői értekezlet

Očakávame všetkých vážených rodičov na 1. stretnutie rodičov našich žiakov  s triednymi učiteľmi v triedach  dňa 6. októbra 2017 o 15:30 hod.  V internáte s  vychovávateľmi  sa od 14:00 hod. uskutočnia konzultácie, v škole sú možné od 14:30 hod.  Triedni učitelia sa veľmi svedomite pripravili a určite sa dozviete veľa zaujímavých aj prospešných
Čítaj ďalej...

KMU 1. stretnutie/ Modern tanárok klubja

Pedagogickí zamestnanci sa neustále vzdelávajú, nielen ich žiaci . 1. stretnutie Klubu moderných učiteľov sa bude konať dňa 3.1.2017 od 14:45 hod. Téma : Edupage a iné, lektor: Ing. Macsánszky. A modern tanárok klujának első talállkozása 2017.X.3-án lesz 14:45 órai kezdettel.
Čítaj ďalej...

Portrét pani Dr. Kalácska / Szemtől szemben portré

V piatok 29.9.2017 so začiatkom o 15:10 si môžete pozrieť na STV 2 Bratislava vo vysielaní pre národnostné menšiny PORTRÉT nakrútený s našou kolegyňou a p. učiteľkou PaedDr. Kalácska Erzsébet, jej vyznanie o rodnom kraji, o pevných koreňoch a nie krídlach, ktoré dostala do vienka od rodičov. Opakovanie programu bude v pondelok o 9.30 hod.. Archív: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11911#41https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11911#41A
Čítaj ďalej...

Puncrok/boli sme v divadle

Žiaci I. a III.A triedy sa zúčastnili výchovného divadelného predstavenia na Novej scéne v Bratislave.
Čítaj ďalej...

Výsledky porovnávania škôl INEKO/ A hazai iskolák színvonalának értékelése

Nezávislý inštitút INEKO našu školu v školskom roku 2016/17 hodnotil spomedzi všetkých 66 stredných škôl Nitrianskeho kraja nasledovne: Okres Komárno: 1. miesto Nitriansky kraj: 12-15. miesto Výsledky maturít: 10. miesto Prijatie na vysoké školy: 2. miesto Riadenie školy: 2. miestoIdén is értékelte a hazai iskolák színvonalát az INEKO társadalomkutató intézet, amely arra
Čítaj ďalej...

E-twinning 2016/17

V školskom roku 2016/17 sa žiaci našej školy Á. Bugár, K. Cserge, D. Czímer, B. Desat, V. Haxer, B. Hozák, I. Kulcsár, G. Németh, A. Pálkovács, M. Szakál, N. Vendégh a C. Vermes z II.B triedy pod vedením Mgr. Zdenky Vráblovej, PhD zapojili na hodinách anglického jazyka do medzinárodného projektu v rámci európskeho elektronického vzdelávacieho portálu eTwinning. Projekt, ktorej
Čítaj ďalej...
Staršie príspevky

ČO SA DEJE V PK:
AKTUALITY
Archív správ - zvoľte si tému alebo mesiac:
škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná
AIDS
anglické divadlo
anglický jazyk
ballagás
bál
bezpečná cestná premávka
branný deň
burza SŠ
burza škôl
BVS
Connecting clasrooms
cudzí jazyk
cyrilometodejský deň
červené stužky
dar
deń študentov
deň boja za demokraciu a slobodu
deň otvorených dverí
deň učiteľov
Deň zdravej školy
divadlo
dobročinná zbierka
dobrovoľník
Domáca kresliarska súťaž
Dr.Tomáš Derka
drogová závislosť
Dunaj nás spája
duševné zdravie
e-testovanie
ekológia
ekoprojekt
elektronické testovanie
environmentálna výchova
ESF projekt
építészeti diákkonferencia
fajčenie
finančná gramotnosť
fotosúťaž
hádzaná
hodina deťom
inovatívna
inovácia výučby
interaktívna tabuľa
javítóvizsga
jazyková olympiáda
Kalokagatia
kariérne poradenstvo
kenguru
Klokan
KMU
Kom-Prax
KomPrax
konferencia
kurz
Kurz ochrany života a zdravia
kvalita
majstrovstvá kraja
Maturita
máš talent
medziľudské vzťahy
metodický deň
Mikuláš
misijná činnosť
mladí lídri
Mladí vedci Slovenska o.z.
modernizácia vzdelávania
moderný učiteľ
multikulturálna výchova
Nadácia Orange
najlepšia SŠ
najlepší žiaci
netradičná
nyílt ajtók
občianska náuka
ocenenie
ochrana života
ochrana životného prostredia
odborná exkurzia
odborná prax
odborný deň
olympiáda
olympiáda v cudzích jazykoch
olympijský beh
opravná MS
opravná skúška
opravné skúšky
otvorenie školského roka
Ou Vadis vzdelávanie k vede a technike
PČOZ
pedológia
ples
pochvala
pochvala riaditeľom školy
pomoc
Porjekt
Posaďme sa von
prax
prázdniny
premena tradičnej školy na modernú
prevencia
prevencia AIDS
prevencia závislostí
prezentácia
prijímacie skúšky
projekt
projekt IMA
reforma
roadshow
rodičovské združenie
Sciencia Pro Futuro
sen
SME
SOČ
SOS
SPU Nitra
stojaté a tečúce vody
stolný tenis
STU
szakmai exkurzió
szakmai nap
šikanovanie
šport
štrajk
Tomáš Derka
Týždeň vedy a techniky
uličnica
účelové cvičenie
úpravy tokov
učíme inak
učíme mimo školy
Úsmev ako dar
Veker Mühely
Velux
Velux 2014
vianoce
vianočné korčuľovanie
vodohospodári
výchovné aktivity
výchovný koncert
výchovný workshop
workshop
záujmová činnosť
závislosti
zbierka
zdravá škola
zdravý sexuálny život
zdravý životný štýl
zvyšovanie kvality vzdelávanie


© 2017 SPŠ stavebná Hurbanovo E-mail