Výchovné divadlo Vekker/ Színházi nevelés

Dňa 12.12.2017 zavítali medzi nás amatérski herci z dielne Vekker s výchovným dvojjazyčným predstavením: A másik oldal/ druhá strana. Výchovné zamestnanie absolvovali žiaci I.B a I.C triedy. Je to alternatívna pedagogika, ktorá napomáha tomu, aby žiaci lepšie pochopili ostatných ale aj samých seba. Dvojjazyčné, slovensko-maďarské predstavenie, ktorého hlavnou témou
Čítaj ďalej...

Maratón písania listov 2017

V dňoch 5. a 7. decembra 2017 žiaci stavebnej priemyslovky napísali 58 listov, ktoré adresovali štátnym predstaviteľom a predstaviteľkám  Čadu, Turecka, Číny a Hondurasu, ktorí majú vo svojej právomoci ukončiť porušovanie ľudských práv konkrétnym osobám v ich krajine.  Maratónorganizuje Amnesty International po celom svete na podporu ľudí, ktorí
Čítaj ďalej...

Más talent? / Tehetséges vagy?

Riaditeľstvo SPŠ stavebnej v Hurbanove v spolupráci s neziskovou organizáciou STAVITEĽ usporiadalo pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a ich pedagógov 6. ročník súťaže "Máš talent?", ktorá sa uskutočnila dňa 7. decembra 2017 (štvrtok) v priestoroch školy a školského internátu. Súťažilo sa bude v dvoch kategóriách, ktoré overili nadanie a kreativitu účastníkov: č.
Čítaj ďalej...

Mikuláš v SOS 2017/ Mikulás 2017 a gyermekotthonban

Každý rok s radosťou zavítame medzi detičky v krízovom centre v Hurbanove na sviatok Mikuláša. Vyzbierali sme veľa veľa darčekov, ošatenia, pripravili sme detičkám bohaté balíčky a ďakujeme aj sponzorovi ovocia. Najviac sa detičky potešili príchodu Mikuláša, anjela a čerta. Veselá zábava sa predĺžila do večerných hodín. Ďakujeme p. vychovávateľkám za malé upomienkové
Čítaj ďalej...

30. ročník domácej matematickej súťaže/30. házi matematikaverseny


Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove usporiadala 23.11.2017 už 30. ročník domácej matematickej súťaže Konkoly-Thege Miklósa, na ktorý prijalo pozvanie 72 žiakov z 11 stredných a základných škôl z blízkeho regiónu a aj z Maďarska. Žiaci súťažili v troch kategóriách, podobne ak v matematickej olympiáde.
Za 30 rokmi úspešnej realizácie tohto podujatia stojí predovšetkým pani učiteľka PaedDr. Erzsébet Kalácska a jej kolegovia z predmetovej komisie.
https://www.facebook.com/spsstav1/videos/1743056182421295/?fref=ts

Čítaj ďalej...

Povolanie - vojak / A foglallkozásom - katona

Regrutačná skupina z Nitry k nám prišla predstaviť povolanie vojaka a ďalšie možnosti vzdelávania. A katonai foglallkozást és ovábbképzési lehetőségeket mutattak be végzős diákjainknak a nyitrai regrutaciós központ alkalmazotjai.
Čítaj ďalej...

Školské kolo olympiády v AJ a NJ / Idegenyelvi olimpiász

V školskom kole dňa 21.11.2017  súťažilo spolu 26 žiakov, z nich 6   NEJ, ostatní v ANJ. Žiaci absolvovali gramatický test, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením a zmerali si vedomosti a zručnosti v ústnom prejave. Po vyhodnotení všetkých  častí olympiády, podľa výsledkov  najlepší dvaja žiaci postúpia do okresného kola, ktoré bude v januári na Gymnáziu J.Ľ.Šuleka v Komárne. Za AJ je to Ivana Orvošová z II.A triedy, za NJ sú to Gergely Ešek III.A  a Gergely Bus IV.B
Čítaj ďalej...

Deň študentov/Diáknap

Deň boja za demokraciu a deň študentov sme oslávili za účasti žiakov z družobných škôl a internátov z Maďarska. Súčasťou veľmi kvalitného programu bola okrem kultúrnych scénok a hodnotných sólových vystúpení žiakov aj  veselá imatrikulácia našich prvákov.https://www.facebook.com/spsstav1/?fref=tsVidám ünnepeltük meg a diáknapot a baráti iskola (Győr) és baráti 
Čítaj ďalej...

Deň prevencie závislostí / Drogellenes-prevenciós nap

Naši žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže 2. ročníka Hurbanovských dní boja proti drogám 17 výtvarnými prácami, z ktorých 3 práce boli ocenené. Súťaž vyhodnotila pani primátorka mesta dňa 14.11.2017, kedy sme na škole organizovali deň prevencie závislostí. Po vecných príhovoroch kompetentných za prevenciu a boj proti drogám si všetci žiaci našej školy pozreli kinofilm:
Čítaj ďalej...

Hodina deťom - zbierka / Gyüjtés

10 žiakov dobrovoľníkov  sa zapojilo do zbierky Hodina deťom v uliciach hurbanova. Spolu sme vyzbierali a odoslali na konto zbierky 146 Euro. Vďaka všetkým dobrovoľníkom aj tým, ktorí prispeli.
Čítaj ďalej...
Staršie príspevky

škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná
AIDS
anglické divadlo
anglický jazyk
ballagás
bál
bezpečná cestná premávka
branný deň
burza SŠ
burza škôl
BVS
Connecting clasrooms
cudzí jazyk
cyrilometodejský deň
červené stužky
dar
deń študentov
deň boja za demokraciu a slobodu
deň otvorených dverí
deň učiteľov
Deň zdravej školy
divadlo
dobročinná zbierka
dobrovoľník
Domáca kresliarska súťaž
Dr.Tomáš Derka
drogová závislosť
Dunaj nás spája
duševné zdravie
e-testovanie
ekológia
ekoprojekt
elektronické testovanie
environmentálna výchova
ESF projekt
építészeti diákkonferencia
fajčenie
finančná gramotnosť
fotosúťaž
hádzaná
hodina deťom
inovatívna
inovácia výučby
interaktívna tabuľa
javítóvizsga
jazyková olympiáda
Kalokagatia
kariérne poradenstvo
kenguru
Klokan
KMU
Kom-Prax
KomPrax
konferencia
kurz
Kurz ochrany života a zdravia
kvalita
majstrovstvá kraja
Maturita
máš talent
medziľudské vzťahy
metodický deň
Mikuláš
misijná činnosť
mladí lídri
Mladí vedci Slovenska o.z.
modernizácia vzdelávania
moderný učiteľ
multikulturálna výchova
Nadácia Orange
najlepšia SŠ
najlepší žiaci
netradičná
nyílt ajtók
občianska náuka
ocenenie
ochrana života
ochrana životného prostredia
odborná exkurzia
odborná prax
odborný deň
olympiáda
olympiáda v cudzích jazykoch
olympijský beh
opravná MS
opravná skúška
opravné skúšky
otvorenie školského roka
Ou Vadis vzdelávanie k vede a technike
PČOZ
pedológia
ples
pochvala
pochvala riaditeľom školy
pomoc
Porjekt
Posaďme sa von
prax
prázdniny
premena tradičnej školy na modernú
prevencia
prevencia AIDS
prevencia závislostí
prezentácia
prijímacie skúšky
projekt
projekt IMA
reforma
roadshow
rodičovské združenie
Sciencia Pro Futuro
sen
SME
SOČ
SOS
SPU Nitra
stojaté a tečúce vody
stolný tenis
STU
szakmai exkurzió
szakmai nap
šikanovanie
šport
štrajk
Tomáš Derka
Týždeň vedy a techniky
uličnica
účelové cvičenie
úpravy tokov
učíme inak
učíme mimo školy
Úsmev ako dar
Veker Mühely
Velux
Velux 2014
vianoce
vianočné korčuľovanie
vodohospodári
výchovné aktivity
výchovný koncert
výchovný workshop
workshop
záujmová činnosť
závislosti
zbierka
zdravá škola
zdravý sexuálny život
zdravý životný štýl
zvyšovanie kvality vzdelávanie


© 2017 SPŠ stavebná Hurbanovo E-mail