Internát otvára / Nyit a kollégium

Oznam pre ubytovaných žiakov! ŠI bude otvorené už v nedeľu, t.j. 2.9.2018 od 17:00 hod. Môžete sa ubytovať:) Rodičia prvákov budú mať prvé rodičovské združenie v školskom internáte so začiatkom o 18:00 hod. Srdečne očakávame prítomnosť všetkých rodičov ubytovaných prvákov.

Čítaj ďalej...

Otvorenie šk.r. 2018/19 / Tanévnyitó

Oznam všetkým žiakom našej školy! Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční dňa 3. septembra 2018 v pondelok so začiatkom o 9:00 hod. vo veľkej sále Kultúrneho domu. Nasledovať budú triednické hodiny a prváci preberú učebnice. Prváci majú zraz s triednymi učiteľmi pred budovou školy a spoločne sa presunú do KD.
Čítaj ďalej...

Prvácke triedy / Leendő elsős osztályok

Zadelenie žiakov do tried je nasledovné: V prípade nejasností kontaktuje prosím sekretariát: 035-7602507 1.A trieda, triedny učiteľ: Mgr. Ján Hulko Meno Priezvisko Patrícia Arpášová Juraj Balázs Kristián Barczi Michal Beňo Karolina Bubisová Viktória Czibere Stella Goljanová René Gyarmati Natália Havlíková Nika Hulkóová Michaela Jamrišková
Čítaj ďalej...

Opravné skúšky / Javítovizsgák

Oznamuje žiakom, ktorí neprospeli v 2. polroku školského roka 2017/18  a rozhodnutím riaditeľa školy majú povolenú opravnú skúšku, že termín opravných skúšok je 28.8.2018 (utorok) so začiatkom od 8:00 hod.
Čítaj ďalej...

Slávnostné ukončenie školského roka / Ünnepélyes tanévzáró

29.6.2018 vo veľkej sále kultúrneho domu v Hurbanove sa uskutoční slávnostná akadémia k ukončeniu školského roka 2017/18 so začiatkom o 9:30.hod. po nej nasledujú triednické hodiny a žiaci si prevezmú vysvedčenie.
Čítaj ďalej...

Olympijský beh 2018 / Olimpiai futás 2018

Čítaj ďalej...

Deň zdravej školy / Az egészséges iskola napja

Deň zdravej školy podporil Staviteľ n.o. Ďakujeme.
Čítaj ďalej...

Kurz a geodetické merania / Embervédelmi tanfolyam és geodéziai mérések

Naši tretiaci sa absolvovali týždenný kurz na ochranu života a človeka a geodetické merania v Kováčove pri Štúrove.
Čítaj ďalej...

Hýb sa / Mozdulj

V maďarskom Szentesi sme sa zúčastnili tradičného športového podujatia Hýb sa so žiakmi družobných školských internátov. Szentesen részt vettünk  Mozdulj 2018sportversenyeiben.
Čítaj ďalej...

Rodičovské združenie pre nultý ročník / O.-ik évf. szülői értekezlete

Dňa 22. júna 2018 od 15:30 sa uskutoční prvé stretnutie rodičov budúcich prvákov.
Čítaj ďalej...
Staršie príspevky

škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná
AIDS
anglické divadlo
anglický jazyk
ballagás
bál
bezpečná cestná premávka
branný deň
burza SŠ
burza škôl
BVS
Connecting clasrooms
cudzí jazyk
cyrilometodejský deň
červené stužky
dar
deń študentov
deň boja za demokraciu a slobodu
deň otvorených dverí
deň učiteľov
Deň zdravej školy
divadlo
dobročinná zbierka
dobrovoľník
Domáca kresliarska súťaž
Dr.Tomáš Derka
drogová závislosť
Dunaj nás spája
duševné zdravie
e-testovanie
ekológia
ekoprojekt
elektronické testovanie
environmentálna výchova
ESF projekt
építészeti diákkonferencia
fajčenie
finančná gramotnosť
fotosúťaž
hádzaná
hodina deťom
inovatívna
inovácia výučby
interaktívna tabuľa
javítóvizsga
jazyková olympiáda
Kalokagatia
kariérne poradenstvo
kenguru
Klokan
KMU
Kom-Prax
KomPrax
konferencia
kurz
Kurz ochrany života a zdravia
kvalita
majstrovstvá kraja
Maturita
máš talent
medziľudské vzťahy
metodický deň
Mikuláš
misijná činnosť
mladí lídri
Mladí vedci Slovenska o.z.
modernizácia vzdelávania
moderný učiteľ
multikulturálna výchova
Nadácia Orange
najlepšia SŠ
najlepší žiaci
netradičná
nyílt ajtók
občianska náuka
ocenenie
ochrana života
ochrana životného prostredia
odborná exkurzia
odborná prax
odborný deň
olympiáda
olympiáda v cudzích jazykoch
olympijský beh
opravná MS
opravná skúška
opravné skúšky
otvorenie školského roka
Ou Vadis vzdelávanie k vede a technike
PČOZ
pedológia
ples
pochvala
pochvala riaditeľom školy
pomoc
Porjekt
Posaďme sa von
prax
prázdniny
premena tradičnej školy na modernú
prevencia
prevencia AIDS
prevencia závislostí
prezentácia
prijímacie skúšky
projekt
projekt IMA
reforma
roadshow
rodičovské združenie
Sciencia Pro Futuro
sen
SME
SOČ
SOS
SPU Nitra
stojaté a tečúce vody
stolný tenis
STU
szakmai exkurzió
szakmai nap
šikanovanie
šport
štrajk
Tomáš Derka
Týždeň vedy a techniky
uličnica
účelové cvičenie
úpravy tokov
učíme inak
učíme mimo školy
Úsmev ako dar
Veker Mühely
Velux
Velux 2014
vianoce
vianočné korčuľovanie
vodohospodári
výchovné aktivity
výchovný koncert
výchovný workshop
workshop
záujmová činnosť
závislosti
zbierka
zdravá škola
zdravý sexuálny život
zdravý životný štýl
zvyšovanie kvality vzdelávanie


© 2018 SPŠ stavebná Hurbanovo E-mail