Súťaž: odborná debatná liga pre žiakov s VJS

Pozývame našich žiakov k zapojeniu sa do projektu, ktorý na Slovensku nemá obdoby - do Odbornej debatnej ligy. Záujemcovia hláste sa u p. zástupkyni do 1.03.2018.Ide o súťaž, v ktorej žiaci odborných škôl môžu rozvíjať mäkké zručnosti a kritické myslenie, ktoré v bežnom vyučovaní rozvíjajú menej. Projekt ODL sa skladá zo školenia pre učiteľov/ky a študentov/ky o tom,
Čítaj ďalej...

Pohovor výchovného poradcu s najslabšími žiakmi/ Beszélgetés a leggyengébb tanulóinkal

Výchovná poradkyňa uskutočnila so žiakmi s najslabším študijným priemerom a so žiakmi s vysokou ospravedlnenou aj neospravedlnenou absenciou  za 1.polrok 2017/2018 šnúru osobných preventívnych a zároveň motivačných pohovorov s cieľom nájsť riešenia na vylepšenie  polročných výsledkov a dochádzky konkrétnych žiakov. A nevelési tanácsadó  beszélgetésre
Čítaj ďalej...

Preventívny sociálny tréning: Obchodovanie s ľuďmi/ Szociális prevenciós tréning

V dňoch  12., 13., 14. 02.2018 sme v spolupráci s osvetovým strediskom v Komárne usporiadali pre žiakov 3. a 4. ročníka s VJS aj s VJM štvorhodinový sociálny tréning na prevenciu obchodovania s ľuďmi. Tanulóink számára négyórás prevenciós szociális tréninget szerveztünk az emberekkel való üzletelés megelőzésére.
Čítaj ďalej...

Pripravujeme sa do života/ Készülünk az életbe

Pre žiakov 4. ročníka pripravila škola v spolupráci s externými lektormi finančnej gramotnosti rad workshopov k formám dôchodkového sporenia.Negyedikes tanulóink számára worshop sorozatot szerveztünk a nyugdíjspóroláshoz való törvényes  lehetőségek kihasználásáról.
Čítaj ďalej...

DOD na STU / Nyílt nap a technikai egyetemen

Boli sme sa pozrieť so štvrtákmi, aké študijné ponuky a v akých priestoroch, za akých podmienok, má STU Bratislava. A tretiaci-vodári  mali v tom istom čase vyučovanie v technických laboratóriách univerzity. Negyedikes tanulóink részt vettek a Szlovák Technikai Egyetem Nyílt napján. Iskolán együttmüködik az egyetemmel már hoszú évek során.
Čítaj ďalej...

Matematika

Školské kolo matematickej olympiády/A matematikai olimpiász iskolai fordulója.Taktiež sme sa zapojili do matematickej súťaže Zrínyi Ilona . Bekapcsolódtunk a Zrínyi Ilona matematikaversenybe is.
Čítaj ďalej...

Najlepší žiaci na audiencii u riaditeľa/ A legjobbak fogadáson az igazgató úrnál

Vedenie školy prijalo na slávnostnej audiencii žiakov, ktorí skončili v 1.polroku škol. r. 2017/18         s najlepším prospechom (do 1,13) a nulovou absenciou. Az iskola vezetősége ünnepélyes fogadáson értékelte az  a 1. félév legjobb tanulóit és  az 1. félévben  0 órát mulasztott tanulókat.
Čítaj ďalej...

Administrácia EČ a PFIČ maturitnej skúšky/ Az érettségi vizsga extern-külső része 2018

Oznamujeme všetkým maturantom našej školy, že podrobnosti o konaní externej časti maturitnej skúšky  a internej  časti písomnej maturitnej skúšky sú od 9.02.2018 zverejnené na nástenke na prízemí A pavilónu školy s uvedením termínov, časovej a obsahovej organizácie, s pokynmi na vypĺňanie odpoveďových hárkov a vzormi OH, ako aj zaradenie žiakov do skupín podľa
Čítaj ďalej...

25.ročník medzinárodného H-K-H vo futbale/Nemzetközi teremfoci torna

Dňa 7.februára 2018 sme zorganizovali 25.ročník medzinárodného futbalového turnaja H-K-H.Putovný pohár a víťaznú trofej získali naši žiaci. 2018. február 7-én,rendeztük meg 25.alkalommal a H-K-H nemzetközi teremfoci tornát. A vándorserleget és az első helyet is a mi diákjaink nyerték meg..
Čítaj ďalej...

Mládež a demokracia / A demokrácia és az ifjúság

Koncom 1. polroka 2017-18  sa naši žiaci zapojili  do VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu, ktorý v tomto roku nesie názov: "Mladí v Európe: Ako ďalej?" . Viac info nájdete na www.strukturovanydialog.skJó hogy mi is bekapcsolódhattunk az anyanyelvünkön.
Čítaj ďalej...
Staršie príspevky

škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná
AIDS
anglické divadlo
anglický jazyk
ballagás
bál
bezpečná cestná premávka
branný deň
burza SŠ
burza škôl
BVS
Connecting clasrooms
cudzí jazyk
cyrilometodejský deň
červené stužky
dar
deń študentov
deň boja za demokraciu a slobodu
deň otvorených dverí
deň učiteľov
Deň zdravej školy
divadlo
dobročinná zbierka
dobrovoľník
Domáca kresliarska súťaž
Dr.Tomáš Derka
drogová závislosť
Dunaj nás spája
duševné zdravie
e-testovanie
ekológia
ekoprojekt
elektronické testovanie
environmentálna výchova
ESF projekt
építészeti diákkonferencia
fajčenie
finančná gramotnosť
fotosúťaž
hádzaná
hodina deťom
inovatívna
inovácia výučby
interaktívna tabuľa
javítóvizsga
jazyková olympiáda
Kalokagatia
kariérne poradenstvo
kenguru
Klokan
KMU
Kom-Prax
KomPrax
konferencia
kurz
Kurz ochrany života a zdravia
kvalita
majstrovstvá kraja
Maturita
máš talent
medziľudské vzťahy
metodický deň
Mikuláš
misijná činnosť
mladí lídri
Mladí vedci Slovenska o.z.
modernizácia vzdelávania
moderný učiteľ
multikulturálna výchova
Nadácia Orange
najlepšia SŠ
najlepší žiaci
netradičná
nyílt ajtók
občianska náuka
ocenenie
ochrana života
ochrana životného prostredia
odborná exkurzia
odborná prax
odborný deň
olympiáda
olympiáda v cudzích jazykoch
olympijský beh
opravná MS
opravná skúška
opravné skúšky
otvorenie školského roka
Ou Vadis vzdelávanie k vede a technike
PČOZ
pedológia
ples
pochvala
pochvala riaditeľom školy
pomoc
Porjekt
Posaďme sa von
prax
prázdniny
premena tradičnej školy na modernú
prevencia
prevencia AIDS
prevencia závislostí
prezentácia
prijímacie skúšky
projekt
projekt IMA
reforma
roadshow
rodičovské združenie
Sciencia Pro Futuro
sen
SME
SOČ
SOS
SPU Nitra
stojaté a tečúce vody
stolný tenis
STU
szakmai exkurzió
szakmai nap
šikanovanie
šport
štrajk
Tomáš Derka
Týždeň vedy a techniky
uličnica
účelové cvičenie
úpravy tokov
učíme inak
učíme mimo školy
Úsmev ako dar
Veker Mühely
Velux
Velux 2014
vianoce
vianočné korčuľovanie
vodohospodári
výchovné aktivity
výchovný koncert
výchovný workshop
workshop
záujmová činnosť
závislosti
zbierka
zdravá škola
zdravý sexuálny život
zdravý životný štýl
zvyšovanie kvality vzdelávanie


© 2017 SPŠ stavebná Hurbanovo E-mail