Stacks Image 3112
Stacks Image 3088
Stacks Image 3090
Stacks Image 3094

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Stredná priemyselná škola stavebná -
Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

realizuje projekt:

Názov projektu:
Moderné vyučovanie = úspešný absolvent na trhu práce
Miesto realizácie projektu:
SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Operačný program:
Vzdelávanie
Prioritná os:
1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:
1.1 Premena tradičnej školy na modernú
ITMS kód projektu:
26110130700
Druh projektu:
Dopytovo-orientovaný projekt
Trvanie projektu:
02/2014 – 07/2015
CIELE PROJEKTU:
 • Inováciou obsahu, metód a prostriedkov výučby, pripraviť absolventa SPŠ stavebnej pre aktuálne a perspektívne potreby trhu práce.

ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU:
 • špecifický cieľ č.1 – inovovať, vytvoriť a overiť vo výučbe vybraných predmetov učebné texty a materiály, metódy a didaktické prostriedky praktického vyučovania
 • špecifický cieľ č.2 – inovovať kariérne poradenstvo a prípravu žiakov na výkon ich povolania v súlade s aktuálnymi požiadavkami a perspektívnymi potrebami trhu práce
 • špecifický cieľ č.3 – podporiť vzdelávanie a osobnostný odborný rozvoj pedagogických zamestnancov školy pre potreby modernej strednej školy

NÁZVY AKTIVÍT:
 • Aktivita 1.1 Tvorba a inovácia obsahu výučby v študijnom odbore Staviteľstvo
 • Aktivita 1.2 Pilotné overovanie inovovaných učebných materiálov a didaktických prostriedkov modernými metódami
 • Aktivita 1.3 Zriadenie a modernizácia odborných učební praktického vyučovania
 • Aktivita 1.4 Inovácia vyučovania odborných predmetov formou odborných exkurzií
 • Aktivita 2.1 Kam ďalej po maturite?
 • Aktivita 3.1 Celoživotným vzdelávaním k vyššej profesionalite učiteľa

CIEĽOVÉ SKUPINY PROJEKTU:
 • Pedagogickí zamestnanci a žiaci SPŠ stavebnej v Hurbanove

AKTUÁLNE SPRÁVY

škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná
© 2017 SPŠ stavebná Hurbanovo E-mail