MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

Školská jedáleň

Kontakty, jedálny lístok, čísla účtov


Kontakt
Názov: Školská jedáleň pri SPŠS v Hurbanove
Adresa: Komárňanská ul. 257/114
Vedúca jedálne: Zuzana Timoránska
Telefón: 035 - 760 3309
Email:

Jedáleň - základné informácie
Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie pre ubytovaných žiakov, dochádzajúcich žiakov a zamestnancov školy. Jedlá podávané v ŠJ sú pripravené podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vydané Ministerstvom školstva SR.
Jedálny lístok je vypracovaný v súlade s platnou vyhláškou MŠ SR č. 330/2009 Z.z. – Aktuálny jedálny lístok je zverejnený na webovej stránke školy a v aplikácii EduPage.

Stravovanie ubytovaných žiakov:
Raňajky + Desiata – desiata sa podáva spolu s raňajkami
Obed – 1 hlavné jedlo – samostatný pokrm s polievkou
Večera – 1 hlavné jedlo – samostatný pokrm bez polievky

Stravovanie dochádzajúcich žiakov:
Obed – 1 hlavné jedlo – samostatný pokrm s polievkou

Cena poskytovaných jedál sa skladá z ceny potravín a z čiastočnej úhrady režijných nákladov.
Druh jedla
Cena potravín
Čiastočné režijné náklady
Spolu
Raňajky + desiata
1,55 €
0,10 €
1,65 €
Obed
1,70 €
0,30 €
2,00 €
Olovrant + večera
1,60 €
0,35 €
1,95 €
SPOLU
4,85 €
0,75 €
5,60€
Platba za stravovanie:
Platí sa dopredu zálohou, ubytovaní žiaci platia za celodennú stravu sumu 90,- €, dochádzajúci platia za obedy 40,-€ mesačne. Termín platby je 15. deň predchádzajúceho mesiaca (teda platí sa vopred). Pri platbách venujte náležitú pozornosť variabilnému symbolu, na základe ktorého sa potom identifikuje platba. Vyúčtovanie zálohovej platby za stravovanie je na konci školského roku. Prípadný preplatok k 30.6. sa v priebehu mesiaca júl posiela späť platiteľovi.

Odhlasovanie zo stravovania:
  • žiak sa odhlasuje sám cez mobilnú aplikáciu EduPage, a to vždy deň dopredu, najneskôr ráno do 8:00 hodiny,
  • pri školských výletoch a exkurziách a pod. sa žiak odhlasuje tiež sám (cez mobilnú aplikáciu),
  • hromadné odhlásenie zo stravovania (naraz za celú triedu) už nie je možné, každý žiak je zodpovedný sám za seba,
  • odhlásiť sa zo stravovania telefonicky (035-760 3309) je dovolené iba pre cudzích stravníkov.
  • Odhlásiť sa z piatkových obedov je možné najneskôr vždy v stredu do 8:00 hodín.
  • Žiak alebo rodič odhlasuje svoje dieťa zo stravovania pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú stravu a včas neodlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. V prípade neuhradenia polatku za stravovanie v stanovenom termíne žiakovi sa strava neposkytuje.

Čipový systém:
Pri preberaní stravy sa stravník identifikuje čipovou kartou. Čipové karty je možné vyzdvihnúť na začiatku školského roka od vedúcej jedálne.

Čísla niektorých dôležitých bankových účtov:
Ubytovanie žiakov:
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0030 9608
Stravovanie žiakov:
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0030 9640
Združenie rodičov:
IBAN: SK34 0900 0000 0000 2638 8920
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt