MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

Informácie pre uchádzačov

Informácie pre budúcich žiakov, ich rodičom a širokej verejnosti


Prijímacie konanie

V školskom roku 2024/25 plánujeme otváriť tri triedy s celkovým počtom 75 žiakov.

 • 1 triedu s vyučovacím jazykom slovenským
 • 2 triedy s vyučovacím jazykom maďarským.
Termíny prijímacích skúšok
 • 1. termín - 2. máj 2024
 • 2. termín - 6. máj 2024

Termín podania prihlášky je do 20. marca 2024.

Pri prijímacom konaní okrem prijímacej skúšky na našej škole berieme do úvahy aj známky z polročnej klasifikácie z 9. ročníka a úspešnosť testovania T9. Ďalšie body môžete získať za úspechy v rôznych súťažiach. Vzorové úlohy k prijímacím skúškam môžete nájsť nižšie.
V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle: 0915 720 646, alebo mailom na .


Vzorové testy na prijímacie skúšky

Deň otvorených dverí
Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy stavebnej v Hurbanove srdečne pozýva všetkých žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, ako aj ich rodičov a učiteľov na

Dni otvorených dverí“,

ktoré sa uskutočnia v dňoch 20. októbra 2023 (piatok) a 21. októbra 2023 (sobota). Prehliadka areálu školy sa uskutoční v menších skupinách so slovenským sprievodným slovom od 09:00 hod. a maďarským sprievodným slovom od 10:00 hod.


Prečo na stavebnú?
Možno sa teraz rozhodujete, kam ďalej po skončení základnej školy. Potom sú tieto riadky určené práve Vám.
Na našej škole si v rámci študijného odboru staviteľstvo môžete vybrať voliteľné odborné predmety zamerané na pozemné staviteľstvo a architektúru.
 • Chceli by ste raz stavať nádherné moderné budovy?
 • Radi kreslíte?
 • Nadchýňa Vás krása historických budov a záujímate sa o architektúru?
 • Radi staviate domy z lega alebo vytvárate makety?
 • Baví Vás zariaďovanie miestností a chceli by ste vedieť viac o interiérovej tvorbe?
 • Chcete sa naučiť projektovať počítačovým programom?
Na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Hurbanove si v rámci študijného odboru staviteľstvo môžete vybrať voliteľné odborné predmety zamerané na vodné stavby a vodné hospodárstvo.
 • Zamýšľali ste sa nad tým, kedy je voda pitná a k čomu sú vodárenské veže?
 • Chceli by ste tvoriť a chrániť životné prostredie?
 • Chcete vedieť ako ochrániť ohrozené územia pred povodňami?
 • Zaujíma Vás, ako sa čistia odpadové vody, čo sú to hate, či priehrady?
 • Zaujíma Vás, ako sa dajú zavlažovať polia, golfové ihriská, či zasnežovať lyžiarske svahy?

Poďte sa presvedčiť, navšívte nás aj mimo dní otvorených dverí. Veď je "lepšie raz vidieť, než stokrát počuť"! Kontaktovať nás môžete v pracovných dňoch na telefónnom čísle: 035/7602507, alebo mailom na:


Video o našej škole

Predstavenie školy
Budova školy
Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu, ktorá realizuje projekt na podporu zdravia. Ku škole patrí moderná telocvičňa, komfortne vybavený školský internát a jedáleň. Výučba žiakov sa uskutočňuje v klasických aj v odborných učebniach, v moderne vybavených rysovniach a v telocvični s posilňovňou. Každá učebňa je vybavená data-projektorom a Wifi pripojením k školskej sieti.

Medzi priority vzdelávania patrí odborné vzdelávanie a výchova stredných technických kádrov pre stavebníctvo, výučba grafických informačných systémov a cudzích jazykov.

Na výchove a vzdelávaní žiakov sa podieľa plne kvalifikovaný a skúsený pedagogický zbor, vychovávatelia a kvalitný tím ostatných školských zamestnancov pod úspešným vedením kvalifikovaného manažmentu školy s dlhoročnými skúsenosťami.

Učiteľský zbor tvoria inovatívni učitelia, ktorí sa ďalej vzdelávajú a podieľajú sa na premene tradičnej školy na modernú. Výučba sa uskutočňuje nielen na klasických vyučovacích hodinách, ale aj mimo školy, škola spolupracuje s univerzitami, stavebnými firmami, neštátnymi vzdelávacími inštitúciami, kultúrnymi inštitúciami, družobnými školami doma i v zahraničí, realizuje učiteľské aj žiacke konferencie, domáce aj zahraničné vzdelávacie projekty, výmenné pobyty žiakov, odborné súťaže.

Ponuka mimoškolských aktivít je v rámci krúžkovej činnosti bohatá a rôznorodá. Od športových a odborných krúžkov až po študentský časopis, či rôzne kultúrne podujatia a súťaže.

Dochádzajúci žiaci majú možnosť ubytovať sa v novom školskom internáte so zabezpečením celodenného stravovania v moderne vybavenej školskej kuchyni a jedálni.
Na závažných rozhodnutiach o chode a smerovaní školy participujú okrem pedagogických zamestnancov a Rady školy, aj rodičia prostredníctvom Rady rodičov a žiaci prostredníctvom Žiackej školskej rady.

Škola udržuje dlhoročné družobné styky so stavebnými priemyslovkami v Lučenci, Nitre, Trnave, Trenčíne. Zo zahraničných škôl sú to: Stavebná priemyslovka Józsefa Hilda v Győri a Stavebná priemyslovka Ybl Miklósa v Budapešti. Školský internát spolupracuje s internátmi v maďarskom Szőnyi a Szentesi. Skupina žiakov školy sa každoročne zúčastňuje medzinárodných mládežníckych aktivít v Bergen-Belsene v Nemecku.

Škola sa medzi prvými zapojila do projektu Infovek a stala sa tak jedným z prvých regionálnych školiacich stredísk na Slovensku s nepretržitým prístupom k internetu. V rokoch 2001 až 2008 bolo v našom Školiacom stredisku pre informatiku a pre ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl vyškolených niekoľko sto učiteľov. Realizáciou projektov Otvorená škola a Digitálni štúrovci sa naša škola stala ostrovčekom vzdelávania v informačno-komunikačných technológiách aj pre širokú verejnosť - od malých školákov, cez rómske deti a deti z Krízového centra SOS až po dôchodcov. Od roku 2009 pracuje na škole Klub moderných učiteľov podporovaný Microsoftom - Partneri vo vzdelávaní, ktorý je otvorený pre všetkých učiteľov regiónu, a ktorý pravidelne organizuje odbornú pedagogickú konferenciu Učíme pre život.

V rokoch 2014-2020 sme úspešne realizovali projekt ESF premena tradičnej školy na modernú s názvom "Moderné vyučovanie = úspešný absolvent na trhu práce".

V roku 2022 sme získali AKREDITÁCIU NA ERASMUS v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Akreditácia predstavuje stabilný prístup k financiám počas 7 rokov programu. Prehľad projektov nájdete v časti PROJEKTY.
Učebňa výpočtovej techniky

Misia školy
Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove s triedami s vyučovacím jazykom slovenským a s vyučovacím jazykom maďarským je štátna škola, ktorej zriaďovateľom je VÚC Nitra.

Pre koho sme tu?
 • Pre každého úspešného absolventa základnej školy bez rozdielu pohlavia, vierovyznania, či národnosti,
 • ktorý má záujem o stavby, o architektúru,
 • projektovanie budov,
 • o interiérovú tvorbu,
 • vodné stavby a vodné hospodárstvo,
 • má dobré priestorové videnie,
 • dosahuje veľmi dobré až výborné študijné výsledky,
 • má ambície stať sa dobrým staviteľom,
 • má ambície ďalej sa vzdelávať na vysokej škole.
Ak ste aspoň na dve z uvedených možností odpovedali kladne, odporúčame Vám uchádzať sa o štúdium na našej škole.
Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.

Poslaním školy je
 • viesť žiakov k osvojeniu si vedomostí a zručností nevyhutných na výkon ich povolania a získanie prvej odbornej kvalifikácie,
 • objaviť a pripraviť talentovaných žiakov na ďalšie štúdium na vysokých školách, predovšetkým v odbore,
 • vychovať absolventov schopných uplatniť sa na trhu práce doma aj v zahraničí ,
 • viesť žiakov k získaniu predpokladov na vstup do ďalších programov na vyšších stupňoch vzdelávania,
 • viesť žiakov k celoživotnému vzdelávaniu,
 • k dodržiavaniu etických a ľudských princípov, formovať ich postoje a hodnoty.

Vízia školy
Škola nepodľahla všeobecnému trendu „násilnej“ a často len formálnej zmene názvu študijného odboru, či zmene profilácie školy za každú cenu. Pružne reagujeme na vývojové trendy v oblasti stavebníctva a tiež v oblasti modernizácie vyučovacieho procesu. V oblasti obsahovej aj metodickej sme uskutočnili transformáciu tradičnej školy na modernú a pokračujeme v tomto trende. Napriek poklesu demografickej krivky v ostatných rokoch naša škola nemá problémy s nedostatkom záujemcov o štúdium aj vďaka tomu, že absolventi školy nájdu uplatnenie na trhu práce a tak tomu bolo aj v období hospodárskej recesie.
V súvislosti s očakávaním začiatku ďalšej hospodárskej krízy predpokladáme, že záujem o našich absolventov na trhu práce zostane ustálený minimálne do roku 2030 . Vychádzajúc z tejto skutočnosti v najbližších 5 rokoch máme v úmysle otvoriť v každom školskom roku 1 triedu s vyučovacím jazykom slovenským a 2 triedy s vyučovacím jazykom maďarským, a tiež udržať neklesajúci počet prijímaných žiakov na štúdium. V súlade s počtom prijatých žiakov plánujeme do roku 2030 pripraviť pre prax rovnaký, neklesajúci počet absolventov.
Ciele školy v oblasti výchovy a vzdelávania:
 • pripraviť kvalifikovaných odborníkov - technikov pre rezort stavebníctva,
 • pripraviť žiakov školy pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce doma i v zahraničí,
 • pripraviť žiakov školy na celoživotné vzdelávanie.
V záujme cieľov:
 • poskytnúť absolventom ZŠ možnosť štúdia v študijnom odbore 3650M staviteľstvo v každom ročníku po 1 triede s VJS a po 2 triedy s VJM,
 • v pravidelných dvojročných cykloch otvoriť dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium astronómie vo vyučovacom jazyku slovenskom v spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove, ako jediné na Slovensku.
Priority do budúcnosti:
 • realizovať kvalitný školský vzdelávací program,
 • skvalitňovať odborné vzdelávanie a výučbu cudzích jazykov,
 • inovovať obsah a metódy výučby jednotlivých predmetov,
 • udržiavať kontakty so stavebnými firmami a centrami odborného vzdelávania,
 • využívať elektronizáciu v procese riadenia školy,
 • využívať informačné a komunikačné technológie vo výučbe všetkých predmetov,
 • rozvíjať zručnosti žiakov v práci s grafickými systémami na projektovanie, s CAD programom, s programom Allplan, AutoCAD a ArchiCAD,
 • rozvíjať zručnosti žiakov v práci s ekonomickým programom CENKROS na výpočty rozpočtových nákladov stavieb,
 • implementovať elektronický vzdelávací programu LANGMaster a Basicon do výučby cudzích jazykov,
 • využívať projekty na skvalitnenie školských procesov.
V oblasti výchovy medzi priority zaraďujeme:
 • vyprofilovanie hodnotového systému školy,
 • podporu zdravého spôsobu života a prevenciu závislostí,
 • výchovu k dodržiavanie ľudských práv a zvýšenie právneho vedomia našich žiakov,
 • prípravu žiakov na celoživotné vzdelávanie v súlade s meniacimi sa požiadavkami,na domácom i zahraničnom trhu práce.
V personálnej oblasti máme za cieľ:
 • udržať 100% kvalifikovanosť učiteľov a smerovať k 100% odbornosti výučby predmetov,
 • podporiť záujem učiteľov a vychovávateľov o ďalšie štúdium na zvýšenie kvalifikácie.
V ekonomickej oblasti:
 • v súvislosti s úspornými opatreniami plánujeme uskutočniť zateplenie stavieb a dokončiť výmenu okien,
 • investovať do využitia podkrovných priestorov a tým sústrediť vyučovací proces do menej budov, ktoré škola v súčasnosti využíva. V tomto smere plánujeme využiť podporu z fondov EU.

Profil absolventa
Absolvent študijného odboru staviteľstvo je pripravený pre výkon:
 • technicko-hospodárskych funkcií v oblasti stavebníctva,
 • v ostatných odvetviach hospodárstva,
 • môže zastávať funkcie konštrukčného, technologického, prevádzkového a kontrolného charakteru,
 • tiež funkcie na úsekoch ekonomických, obchodných a servisných a to v týchto pozíciách:
 • stavebný technik majster, prevádzkový dispečer, stavebný technik prípravy a realizácie investícií a inžinieringu, stavebný technik projektant, technológ, stavebný technik skúšobníctva,
 • podnikania v oblasti stavebníctva.
Absolvent študijného odboru staviteľstvo vie po absolvovaní voliteľných predmetov pre oblasť pozemné staviteľstvo:
 • vypracovať projektovú dokumentáciu pre bytové a občianske stavby,
 • zohľadniť konštrukčné, technologické a statické hľadiská, ale aj hľadiská architektonické, ekonomické a ekologické,
 • vypracovať projektovú dokumentáciu interiérového vybavenia jednoduchého objektu,
 • zabezpečiť predprojektovú a projektovú prípravu stavieb podľa stavebného zákona,
 • posúdiť kvalitu vykonaných prác.
Absolvent študijného odboru staviteľstvo vie po absolvovaní voliteľných predmetov pre oblasť vodohospodárskych stavieb:
 • urobiť zameranie skutočného stavu objektov a zhotoviť dokumentáciu skutočného stavu,
 • vypracovať projektovú dokumentáciu pre zdravotné inžinierske stavby a hydromelioračné stavby,
 • zohľadniť hľadiská ochrany životného prostredia a ochrany vôd pri tvorbe projektovej dokumentácie,
 • zabezpečiť prípravu dokumentácie stavieb podľa stavebného zákona.
Absolvent študijného odboru staviteľstvo:
 • je schopný samostatne získavať informácie, ďalšie vedomosti a zručnosti a využívať ich vo svojej práci,
 • má odborný profil na kvalifikované činnosti a stredné všeobecné vzdelanie, ovláda minimálne 1 cudzí jazyk na úrovni B1 resp. B2,
 • je adaptabilný aj v príbuzných odboroch, má logické myslenie, je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení úloh v praxi,
 • je schopný pracovať samostatne aj v tíme, trvalo sa zaujíma o vývoj svojho odboru,
 • ovláda nevyhnutné manuálne zručnosti a cieľavedome a rozvážne dokáže konať v súlade s pracovnoprávnymi normami, zásadami morálky a demokracie,
 • je pripravený na vysokoškolské štúdium vo svojom odbore, ale aj v príbuzných študijných odboroch a na celoživotné vzdelávanie,
 • vyznáva kladné ľudské hodnoty a zdravý spôsob života,
 • absolvent je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti.

Približne 80% našich maturantov pokračujú v štúdiu na univerzitách doma ako aj v zahraničí.

Denné štúdium STAVITEĽSTVO
Naša škola ponúka dievčatám aj chlapcom, úspešným absolventom ZŠ, štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M staviteľstvo, ktoré končí maturitnou skúškou. V každom školskom roku otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.

Výhodou integrovaného odboru Staviteľstvo je pre žiaka možnosť výberu veľkého množstva voliteľných predmetov najmä v 3. a 4. ročníku, vďaka ktorým sa hlbšie špecializuje na určité odvetvie stavebníctva.

Absolventi školy získajú schopnosti projektovať a pracovať na počítači, vymeriavať objekty geodetickými prístrojmi, zdokonalia sa v marketingu, v účtovníctve, v cudzích jazykoch (nemecký, anglický). Sú pripravení na výkon technicko-hospodárskych funkcií v stavebníctve alebo iných odvetviach hospodárstva, na úsekoch obchodných, servisných a ekonomických.
Absolventi sa môžu uplatniť ako:
 • stavbyvedúci, projektanti a rozpočtári stavieb, technici prípravy a realizácie investícií a inžinieringu, prevádzkoví dispečeri,
 • stavební technici, odborníci na rekonštrukciu stavieb a na ochranu a obnovu stavebných historických pamiatok, stavební technológovia,
 • odborníci na vodné hospodárstvo a vodné stavby, na budovanie hydroekologických stavieb, protipovodňovej ochrany,
 • technicko-hospodárski odborníci do špecializovanej verejnej správy a obchodu, do úradov životného prostredia,
 • majstri odborného výcviku v strednom odbornom školstve.
 • ponikatatelia v oblasti stavebníctva,
 • sú pripravení pokračovať v štúdiu na technických univerzitách.Každoročne cca 80% našich absolventov pokračuje v štúdiu.

Pomaturitné kvalifikačné štúdium ASTRONÓMIA
Ako jediná stredná odborná škola na Slovensku, v spolupráci so Slovenským ústredím amatérskej astronómie v Hurbanove, poskytujeme záujemcom pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore astronómia s vyučovacím jazykom slovenským:
 • štúdium je dvojročné a prebieha mesačne formou trojdňových víkendových konzultačných sústredení,
 • má kvalifikačný charakter – absolvent získa spôsobilosť pracovať v osvetových strediskách, ústrediach amatérskej astronómie a v inštitúciách, ktorých cieľom je šíriť poznatky z astronómie.

Podmienkou prijatia na štúdium je už raz úspešne vykonaná maturitná skúška na ľubovoľnej strednej škole a záujem o astronómiu a príbuzné odbory.
Jednotlivé ročníky ukončia študenti ročníkovými skúškami a na konci druhého ročníka konajú aj praktickú a teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky.

Štúdium otvárame kažždý druhý rok. V šškolskom roku 2023/24 otvárame 27. cyklus šštúdia. Prihlášky a otázky prosíme smerujte na našu školu: alebo tel: 035-7602507

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt