MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

Základné Informácie

o našej škole určené pre širokú verejnosť


Image

Predmetová komisia stavebných odborných predmetov zabezpečuje výuku odborných predmetov staviteľstva. Organizuje domácu kresliarsku súťaž, súťaž "Máš talent?", odborné exkurzie, stavebno-odborné dni a pravidelne sa zapája do súťaží SOČ, Velux, YTONG a pod. Členovia PK sa každý rok zúčastňujú na medzinárodnej konferencie stavebných priemysloviek.

Predseda PK stavebných odborných predmetov: Ing. Ildikó Horváthová

Meno a priezvisko Vyučované predmety Kontakt
PaedDr., Ing. Miriam Ághová STM
Ing. František Bachorec STA, KOC, OPR, POS
Ing. Andrea Bojnáková EKO cv, KOC, HYS, VOP, SME, DEG, KP, EKO
Ing. Tímea Bődová STK, SME, ARC, STA cv, VTO-all, HYH, GIS
Ing. Adriana Eleková GEO, INT, STA, STA cv, VTO-arc, TES, EKO cv
Ing. Katalin Fodor STM cv, STK, SME, EKO, VTO arc
Ing. Ondrej Hanzlík STA, STM cv, GEO, OPR, POS, KOC
Ing. Ildikó Horváthová POS, VTO-all, STA-cv, ZKT, VTO-arc, STA, KOC
Ing. Ladislav Kimle POS
Ing. Krisztína Kovácsová ODL, STA, GIS, OPR, STK
Ing. Dóra Maďar Farkasová ODK, STA, STA cv, STM, EKO cv, VTO-auc, INT
Ing. Zoltán Pinke STA cv, KOC, OPR, POS, VTO all, GEO

Stratky predmetov:

STA - staviteľstvo
ODK - odborné kreslenie
STM - stavebné materiály
GIS - grafické informačné systémy
SME - stavebná mechanika
ARC - architektúra
OPR - odborná prax
GEO - geodézia
EKO - ekonomika (Cenkros)
STK - stavebné konštrukcie

KOC - konštrukčné cvičenia
VTO - výpočtová technika v odbore (Allplan, ArchiCAD, AutoCAD)
TES - technológie v stavebníctve
POS - pozemné staviteľstvo
INT - interiérová tvorba
HYS - hydroekologické stavby
HYH - hydrológia a hydraulika
VOP - vodohospodárska prevádzka

Predmetová komisia prírodovedných predmetov zabezpečuje výuku predmetov matematika, deskriptívna geometria, fyzika, chémia, geografia a informatika. Organizuje vlastnú domácu matematickú súťaž a pravidelne sa zapája do súťaží: Matematická olympiáda, Klokan, Kenguru, matematická súťaž Zrínyi Ilona a ďalšie.

Image

Predseda PK prírodovedných predmetov: PaedDr. Erzsébet Kalácska

Meno a priezvisko Vyučované predmety Kontakt
RNDr. Zuzana Árki, PhD. MAT, CVM-n
PaedDr. Agáta Böjtöšová MAT, DEG
PaedDr. Erzsébet Kalácska MAT, DEG
Mgr. Silvia Košlabová GEG
Ing. Peter Macsánszky CHE, INF
PaedDr. Adriana Palugyai Árvai INF
PaedDr. Kristína Pálinkás Filler MAT, CVMn
Mgr. Tímea Peťkovská MAT, DEG, CVM-n, TŠV
Mgr. Ágnes Szalai GEG

Stratky predmetov:

CHE - chémia
CVMn - cvičenia z matematiky (nepovinný predmet)
DEG - deskriptívna geometria
FYZ - fyzika

GEG - geografia
INF - informatika
MAT - matematika
FYS - fyzikálny seminár

Image

Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov zabezpečuje výuku všeobecno-vzdelávacích predmetov. Organizuje domácu jazykovú súťaž a pravidelne sa zapája do súťaží jazykových olympiád, recitačných súťaží a pod. Členovia PK sa každý rok zúčastnia na medzinárodnej konferencie v Bergen-Belsen (Nemecko), organizujú exkurzie a návštevy rôznych divadelných predstavení v súlade s aktuálnymi Pedagogicko-organizačnými pokynmi.

Predseda PK spoločenskovedných predmetov: PaedDr., Ing. Miriam Ághová

Stratky predmetov:

Meno a priezvisko Vyučované predmety Kontakt
PaedDr., Ing. Miriam Ághová ANJ
Mgr. Zoltán Belán ANJ
Mgr. Ján Hulko TŠV
Vdp. ThDr. Attila Józsa, PhD. NBVk -
Mgr. Tímea Kovácsová SJL/SLF, ETV, VP
Mgr. Silvia Košlabová SJL/SLF, DEJ, OBN, DEG, ETV, TŠV
Mgr. Katarína Mészárosová ANJ
Mgr. Patus János MJL, ETV, DEJ, OBN
Mgr. Tímea Peťkovská TŠV
Mgr. Ágnes Dombovári MJL, GEG
Mgr. Karol Schönwiesner NBVk -

SJL - slovenský jazyk a literatúra
MJL - maďarský jazyk a literatúra
SJSL - slovenský jazyk a slovenská literatúra
ANJ - anglický jazyk
NEJ - nemecký jazyk

DEJ - dejepis
OBN - občianska náuka
TŠV - telesná a športová výchova
ETV - etická výchova
NBV - náboženská výchova


Projekty

Stredná priemyselná škola stavebná -
Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

realizuje projekt:

Názov projektu:
Qualified Generations with STEAM Education
Program:
ERASMUS +
KA220-SCH - Kooperačné partnerstvá v sektore školského vzdelávania
Koordinátor projektu:
Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Trvanie projektu:
od 01.09.2022 do 30.09.2024
Finančné prostriedky:
250 000 EUR z fondov EÚ
PROJEKT
Zámerom projektu je zvýšiť záujem a podporu o vzdelávanie STEAM, rozvoj digitálnej gramotnosti a pripravenosť žiakov a pedagógov na celoživotné vzdelávanie v rokoch 2021 – 2027. Cieľom je taktiež získať odborné znalosti od partnerov z univerzít a mimovládnych organizácií, zvýšiť účasť čerstvých absolventov v akademickom vzdelávaní, kontinuálne zvyšovať viditeľnosť a kvalitu zúčastnených organizácií, vytvárať rôzne vzdelávacie materiály, zúčastňovať sa na virtuálnych stretnutiach a podieľať sa na tvorbe intelektuálnych výstupov.

Čo je to STEAM?
Je to vzdelávací prístup, ktorý zahŕňa umenie do známeho modelu STEM( veda, technológia, inžinierstvo a matematika). Programy STEAM môžu zahŕňať akékoľvek vizuálne alebo scénické umenie ako je tanec, dizajn, maľba, fotografia a písanie.
Systematické začlenenie umenia a dizajnu do vzdelávania zvyšuje šťastie a pohodu študentov. Medzi hlavné prínosy patria lepšie zručnosti pri riešení problémov a zvýšená kreativita a inovácie. Integrácia umenia do vzdelávania a oblastí STEM môže tiež pomôcť podporiť väčšiu účasť žien v oblastiach, v ktorých dominovali muži.
Ciele projektu:
 • Upriamiť pozornosť na STEAM vzdelávanie na medzinárodnej úrovni
 • Zvýšiť počet študentov na vysokých školách
 • Zlepšiť digitálne zručnosti
 • Zlepšiť osobnostné zručnosti 21.storočia ako napríklad schopnosť riešiť problémy, digitálna a čitateľská zručnosť, kritické myslenie a schopnosť analyzovať a vyhodnocovať informácie, zvýšiť účasť na celoživotnom vzdelávaní
 • Vychovávať generáciu mladých ľudí schopných efektívne využívať technológie
 • Zdieľať príklady dobrej praxe v oblasti STEAM s lídrami z Fínska a Grécka
 • Podporovať profesijný rozvoj pedagogických pracovníkov
 • Zviditeľňovanie poskytovateľov rôznych foriem vzdelávania – vytváranie medzinárodných edukačných sietí
 • Rozvoj myšlienok a hodnôt EÚ
 • Tvorba nových, inovatívnych učebných materiálov

Stredná priemyselná škola stavebná -
Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

realizuje projekt:

Názov projektu:
SMART HOME - inovatívne trendy v odbornom vzdelávaní II
SMART HOME - Innovative Trends in Vocational Education II
Miesto realizácie projektu:
VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH Germany SACHSEN Schkeuditz www.gutwehlitz.de
Program:
Erasmus +
Kľúčová akcia:
KA122-VET - Krátkodobé projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy
Aktivita:
Krátkodobá vzdelávacia mobilita žiakov v odbornom vzdelávaní a príprave
Cieľové skupiny projektu
Žiaci 3.ročníka strednej školy
Trvanie projektu:
od 01.09.2021 do 01.03.2023
WEB projektu:
ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU:
 • kontinuálne zlepšovanie a modernizácia odborného vzdelávania
 • realizácia zmien v charaktere a organizácii odborného vzdelávania
 • nadviazanie spolupráce so vzdelávacou inštitúciou Vitalis v Nemecku v oblasti tzv.zelenej výstavby, rozvoja digitálnych kompetencií podnikateľských zručností
 • internacionalizácia a modernizácia školy, zapájanie sa do medzinárodných projektov v rámci školského vzdelávania a odbornej prípravy žiakov,integrácia školy do siete inštitúcií zapojených do medzinárodných projektov
 • profesijný a osobnostný rozvoj pedagógov školy a rozvoj profesijných, jazykových a počítačových zručností žiakov
DLHODOBÁ UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV PROJEKTU

Od realizácie projektu očakávame rozvoj profesijných, komunikačných, odborných a osobnostných kompetencií a zručností účastníkov projektu. Realizácia odbornej praxe v zahraničí zatraktívni uvedený odbor, prispeje ku skvalitneniu vyučovania odborných predmetov, ktoré sú zamerané na rozvoj osobnostných predpokladov v odbore stavebníctva, rozvoj odborných kompetencií a zručností a zároveň aj podnikateľských zručností žiakov. Žiaci budú vedieť využiť teoretické vedomosti v praxi, rozšíria svoje vedomosti, zručnosti a návyky v odborných oblastiach, získajú možnosť nahliadnuť do pracovného prostredia zahraničných podnikateľských jednotiek, spoznajú priebeh výkonu práce na rôznych úsekoch, naučia sa reagovať a riešiť rôzne problémové situácie, spolupracovať, rozdeľovať si úlohy a byť užitočným členom pracovného kolektívu, zvýšia zručnosti v oblasti komunikácie v anglickom a nemeckom jazyku, rešpektovať a tolerovať iné kultúry, rasy a náboženstvá

Finančné zabezpečenie projektu
Projekt sa realizuje s podporou programu Erasmus+. Grant na realizáciu projektových aktivít bol poskytnutý z prostriedkov EÚ.

Stredná priemyselná škola stavebná -
Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

realizuje projekt:

Názov projektu:
FiTTeR, HeaLTHieR, HaPPieR ( FIT, ZDRAVŠÍ A ŠŤASTNEJŠÍ )
Miesto realizácie projektu:
Program:
Erasmus +
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport
Kľúčová akcia:
Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
KA 229 – Školské výmenné partnerstvá
Trvanie projektu:
od 01.2020 do 31.08.2022
WEB projektu:
CIELE PROJEKTU:
 • Nadviazanie spolupráce so strednými školami v rámci EU
 • Internacionalizácia – zapojenie školy do medzinárodnej siete škôl a vzdelávacích inštitúcií
 • Skvalitniť školské prostredie a športovými aktivitami, zmenou životného štýlu prispieť k zlepšeniu kvality života

ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU:
 • Prevencia a znižovanie rizika obezity v mladom veku
 • Znižovanie vysokých hodnôt BMI u mladých ľudí
 • Poskytnutie akejkoľvek podpory mladým ľuďom, aby sa zúčastňovali športových aktivít a začlenili ich do svojho života
 • Znižovanie úrovne stresu, pocitu úzkosti a izolácie
 • Príprava akčného plánu vrátane aktivít v trvaní jednej hodiny počas školy a po škole na medzinárodnej úrovni
 • Zníženie nadváhy a rizík s tým spojených z 19% na 15% počas prvého roka a v druhom roku pod 10%
 • Zvýšenie povedomia o rôznych životných štýloch v rámci EÚ
 • Zvýšenie povedomia účastníkov krátkodobých výmenných pobytov o miestnej gastronómii jednotlivých partnerských krajín
 • Organizácia súťaží zameraných na podporu aktívneho životného štýlu v priateľskej atmosfére a posilnenie tímového ducha
 • Stiahnutie a aktívne využívanie aplikácií súvisiacich so zdravým životným štýlom: krokomer, rátanie kalórií a podobne
 • Vytvorenie spoločného zdravého jedálnička v aplikácii
 • Získanie vedomostí a zručností, ako pestovať vlastné jedlo ( v individuálnych podmienkach ) a získavanie jedla z prírodných zdrojov

AKTIVITY:
 • Účasť na krátkodobých výmenných pobytoch

CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU:
 • Žiaci 1. a 2.ročníka
DLHODOBÁ UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV PROJEKTU

Po ukončení projektu predpokladáme jeho dlhodobé pokračovanie vo forme športových aktivít a workshopov. Jedným z dôležitých predpokladaných výstupov je aj zlepšenie medziľudských vzťahov v škole, kladenie väčšieho dôrazu na pocit spokojnosti učiteľov a žiakov v školskom prostredí, získanie cenných skúseností z účasti na medzinárodných projektoch. Priami aj nepriami účastníci projektových aktivít si vybudujú vzájomné dlhodobé partnerstvá na medzinárodnej úrovni, nadviažu spoluprácu v ďalších projektoch, pravidelne sa zúčastnia výmeny príkladov dobrej praxe na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Finančné zabezpečenie projektu
Projekt sa realizuje s podporou programu Erasmus+. Grant na realizáciu projektových aktivít bol poskytnutý z prostriedkov EÚ.

Stredná priemyselná škola stavebná -
Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

realizuje projekt:

Názov projektu:
CLASS WITHOUT WALLS – EDUCATION WITHOUT BOUNDARIES
TRIEDA BEZ STIEN – VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC
Miesto realizácie projektu:
EUROPASS SRL , Florencia Taliansko
EduFuture, Vantaa Fínsko
Carl Duisberg Training Center, Berlín Nemecko
Program:
Erasmus +
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport
Kľúčová akcia:
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
KA101 - Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
Trvanie projektu:
od 01.09.2019 do 31.01.2021
WEB projektu:
CIELE PROJEKTU:
 • Inovovať a modernizovať vzdelávací program v odbore staviteľstvo zavedením vzdelávacieho modulu SMART HOME

ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU:
 • Zlepšenie kľúčových kompetencií a naplnenie potrieb učiteľov prostredníctvom účasti na štruktúrovaných kurzoch
 • Implementácia inovatívnych metód a foriem práce
 • Zlepšenie jazykového vzdelávania prostredníctvom implementácie metódy CLIL
 • Skvalitňovanie manažmentu riadenia školy a zavedenie metódy vnútorného benchmarkingu
 • Nadviazanie medzinárodnej spolupráce so strednými školami a vzdelávacími inštitúciami

AKTIVITY:
 • Účasť na štruktúrovaných kurzoche

CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU:
 • Učitelia odborných predmetov a cudzích jazykov
DLHODOBÁ UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV PROJEKTU

Od realizácie projektu očakávame rozvoj profesijných, komunikačných a osobnostných kompetencií a zručností účastníkov projektu, ktoré budú mať priamy dopad na skvalitnenie a dlhodobý rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. Po návrate zo štruktúrovaných kurzov účastníci budú vedieť využiť teoretické vedomosti v praxi, rozšíria svoje vedomosti, zručnosti a návyky v odborných oblastiach, získajú možnosť nahliadnuť do pracovného prostredia zahraničných vzdelávacích inštitúcií, inšpirujú sa a osvedčené postupy aplikujú do podmienok školy. Nadviažu spoluprácu s ich zástupcami a položia základy dlhodobých medzinárodných partnerstiev na rôznych platformách.

Finančné zabezpečenie projektu
Projekt sa realizuje s podporou programu Erasmus+. Grant na realizáciu projektových aktivít bol poskytnutý z prostriedkov EÚ.

Stredná priemyselná škola stavebná -
Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

realizuje projekt:

Názov projektu:
SMART HOME – innovative trends in vocational education
SMART HOME – inovatívne trendy v odbornom vzdelávaní
Miesto realizácie projektu:
VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH.
Gut Wehlitz, 04435 Schkeuditz , Nemecko
Program:
Erasmus +
Program EÚ pre vzdelávanie odbornú prípravu, mládež a šport
Kľúčová akcia:
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
KA102 - Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave
Trvanie projektu:
od 01.09.2019 do 30.06.2022
WEB projektu:
CIELE PROJEKTU:
 • Inovovať a modernizovať vzdelávací program v odbore staviteľstvo zavedením vzdelávacieho modulu SMART HOME

ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU:
 • Zlepšiť digitálne zručnosti žiakov zavedením vzdelávacieho modulu SMART HOME – programovanie v systéme LOXONE
 • Nadviazať medzinárodnú spoluprácu s poskytovateľmi odborného vzdelávania v zahraničí
 • Zapojenie školy do medzinárodných projektov so strednými odbornými školami v rámci EÚ
 • Rozvoj komunikačných zručností v cudzích jazykoch

AKTIVITY:
 • Krátkodobé mobility žiakov a učiteľov v odbornom vzdelávaní a príprave

CIEĽOVÉ SKUPINY PROJEKTU:
 • Žiaci 3.ročníka a učitelia odborných predmetov a cudzích jazykov
DLHODOBÁ UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV PROJEKTU

Od realizácie projektu očakávame rozvoj profesijných, komunikačných, odborných a osobnostných kompetencií a zručností účastníkov projektu. Realizácia odbornej praxe v zahraničí zatraktívni štúdium v študijnom odbore staviteľstvo, prispeje k skvalitneniu vyučovania odborných predmetov a cudzích jazykov. Realizácia projektu prispeje k internacionalizácii školy, nadviazaniu dlhodobých medzinárodných partnerstiev s podnikateľskými subjektami v zahraničí za účelom poskytnutia odbornej praxe pre žiakov školy.

Finančné zabezpečenie projektu
Projekt sa realizuje s podporou programu Erasmus+. Grant na realizáciu projektových aktivít bol poskytnutý z prostriedkov EÚ.
Stacks Image 3404
Cieľom tohto projektu je predstaviť a uviesť do praxe podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) vo vybraných školách na Slovensku a v Maďarsku. Ide o Slovensko – Maďarský projekt, ktorý podporuje Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. Na projekte sa začalo pracovať v septembri 2017. Koniec projektu je plánovaný na apríl 2019.

V našej škole ho realizuje partner: Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. (INCIEN).

Čo je obehové hospodárstvo (cirkulárna ekonomika)?

Od priemyselnej revolúcie sa ekonomiky rozvíjali podľa rastového modelu „vyťaž – vyrob – spotrebuj – zneškodni“. Ide o lineárny model, ktorý je založený na predpoklade, že prírodné zdroje sú bohaté, dostupné, ľahko vyťažiteľné a ich zneškodnenie je lacné. Dnes už vieme, že to už nie je pravda a niečo sa musí zmeniť.

Obehové hospodárstvo (cirkulárna ekonomika) a jeho podstata sú založené na princípe, v rámci ktorého sú všetky produktové a materiálové toky zapojené do svojho cyklu tak, že po použití sa stanú opätovne zdrojmi pre nové produkty a služby. To znamená, že odpad, ako taký už nebude viac existovať.
Systémy obehového hospodárstva udržiavajú pridanú hodnotu vo výrobkoch čo najdlhšie. Udržiavajú zdroje v hospodárstve aj potom, ako výrobok dosiahol koniec svojej životnosti a to tak, že ich možno znovu a znovu produktívne využiť, čím sa tvorí ďalšia hodnota.

Žiaci našej školy postupne absolvujú prednášky, workshopy, prípadne seminár na témy:
 • Odpadové hospodárstvo - Odpad zdrojom,
 • Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom - Kompostovanie,
 • Obnoviteľné zdroje energie,
 • Vodné hospodárstvo,
 • Doprava,
 • Odevný priemysel,
 • Zelené budovy - Trvalo udržateľné stavby
Súčasťou projektu budú aj tematické podujatia, ktorých sa vždy zúčastní akčná skupina žiakov zo slovenskej školy a akčná skupina žiakov z maďarskej školy za účelom výmeny názorov a skúseností. Program podujatia sa prispôsobí aktuálnej situácii. Bude sa jednať napríklad o: Exkurziu (spaľovňa, kompostáreň, zberný dvor, čistiareň odpadových vôd, fotovoltaická elektráreň), Hry – výrobky z odpadov, kresba posteru.
Pedagógovi sa, zúčastnia prednášok a všetkých sprievodných aktivít. Cieľom je aby téma obehového hospodárstva mohla byť integrovaná do výučbového procesu a fungovania školy aj po ukončení projektu. Každá škola dostane metodickú príručku a edukačné pomôcky pre výučbu, ktorá takto bude môcť prebiehať aj po ukončení projektu.

Praktickú stránku projektu predstavuje zavedenie triedeného zberu a kompostovania na škole. Škola bude podľa svojich potrieb a možností projektu vybavené nádobami na separovaný zber a technológiou na kompostovanie.
Stacks Image 3408
Stacks Image 3414
Stacks Image 3417
Stacks Image 3420
Stacks Image 3423

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Stredná priemyselná škola stavebná -
Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

realizuje projekt:

Názov projektu:
Moderné vyučovanie = úspešný absolvent na trhu práce
Miesto realizácie projektu:
SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Operačný program:
Vzdelávanie
Prioritná os:
1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:
1.1 Premena tradičnej školy na modernú
ITMS kód projektu:
26110130700
Druh projektu:
Dopytovo-orientovaný projekt
Trvanie projektu:
02/2014 – 07/2015, + 5 rokov udržateľnosti do konca roka 2020
CIELE PROJEKTU:
 • Inováciou obsahu, metód a prostriedkov výučby, pripraviť absolventa SPŠ stavebnej pre aktuálne a perspektívne potreby trhu práce.

ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU:
 • špecifický cieľ č.1 – inovovať, vytvoriť a overiť vo výučbe vybraných predmetov učebné texty a materiály, metódy a didaktické prostriedky praktického vyučovania
 • špecifický cieľ č.2 – inovovať kariérne poradenstvo a prípravu žiakov na výkon ich povolania v súlade s aktuálnymi požiadavkami a perspektívnymi potrebami trhu práce
 • špecifický cieľ č.3 – podporiť vzdelávanie a osobnostný odborný rozvoj pedagogických zamestnancov školy pre potreby modernej strednej školy

NÁZVY AKTIVÍT:
 • Aktivita 1.1 Tvorba a inovácia obsahu výučby v študijnom odbore Staviteľstvo
 • Aktivita 1.2 Pilotné overovanie inovovaných učebných materiálov a didaktických prostriedkov modernými metódami
 • Aktivita 1.3 Zriadenie a modernizácia odborných učební praktického vyučovania
 • Aktivita 1.4 Inovácia vyučovania odborných predmetov formou odborných exkurzií
 • Aktivita 2.1 Kam ďalej po maturite?
 • Aktivita 3.1 Celoživotným vzdelávaním k vyššej profesionalite učiteľa

CIEĽOVÉ SKUPINY PROJEKTU:
 • Pedagogickí zamestnanci a žiaci SPŠ stavebnej v Hurbanove
DLHODOBÁ UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV PROJEKTU

Vecná udržateľnosť výsledkov a výstupov projektu :
využívanie výstupov a výsledkov projektu i po jeho ukončení zabezpečujú pedagogickí zamestnancami školy, nakoľko ide o špecifické odborné vzdelávanie, charakteristické pre našu školu. Aj po ukončení aktivít projektu pokračujeme v implementovaní jeho cieľov a aktualizujeme ich naplnenie v rámci školského vzdelávacieho programu.
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa stalo súčasťou personálnej politiky školy, vedenie školy umožňuje a podporuje ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov. Učitelia sa zúčastňujú odborných vzdelávaní a odborných konferencií.
Pokračujeme v implementácii odborných exkurzií žiakov do výučby a uplatňujeme formu výučby: Učíme mimo školy.

Finančná udržateľnosť výsledkov a výstupov projektu:
činnosť školy je financovaná z rozpočtu školy na príslušný kalendárny rok, a to je záruka finančnej udržateľnosti , ktorá umožňuje využívať výstupy projektu v praxi.
MONITOROVACIE SPRÁVY:
 • Následná monitorovacia správa č. 1 (12/2015 - 11/2016)
 • Následná monitorovacia správa č. 2 (12/2016 - 11/2017)
 • Následná monitorovacia správa č. 3 (12/2017 - 11/2018)
 • Následná monitorovacia správa č. 4 (12/2018 - 11/2019)
 • Následná monitorovacia správa č. 5 (12/2019 - 11/2020)

PISA 2018

V školskom roku 2017/2018 sa naši žiaci zúčastnili medzinárodného testovania PISA 2018.

Základné informácie o štúdii PISA
PISA – Program medzinárodného hodnotenia žiakov je veľký medzinárodný výskum, ktorý zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce.
Zameriava sa na:
 • výsledky 15-ročných žiakov, ukončujúcich povinnú školskú dochádzku, s teoretickou možnosťou vstúpiť na trh práce;
 • skúmanie oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti, ktoré je možné porovnávať v čase.
Štúdiu PISA realizuje OECD od roku 2000 pravidelne, každé 3 roky.

Cieľ štúdie PISA
 • získať objektívny obraz o úrovni školstva v konkrétnej krajine;
 • poskytnúť spätnú väzbu o úrovni vzdelávania v zúčastňujúcich sa krajinách; porovnať úroveň vzdelávacieho systému s inými krajinami;
 • podnietiť prijatie opatrení na zefektívnenie vzdelávania;
 • inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe z iných krajín.
Cieľom takého rozsiahleho výskumu, akým je PISA, nie je monitorovať výsledky jednotlivých žiakov, ale kvalitu slovenských škôl vo všeobecnosti.
Pripravenosť žiakov na trh práce a spôsob, akým dokážu zvládnuť problematické úlohy navodené testom nám môže ukázať, v čom sú rezervy vzdelávania na Slovensku.

Význam realizácie štúdie PISA
 • výsledky štúdie PISA bývajú predmetom rokovania NRSR v súvislosti so zmenami v školstve;
 • vznikajú súbory odporúčaní na zmenu na politickej úrovni;
 • PISA podnieti vznik odborných publikácií, ku ktorým majú prístup učitelia ale i budúci učitelia, a ktoré môžu zlepšiť proces vzdelávania na úrovni škôl;
 • PISA medializuje slovenské školstvo – konštruktívna diskusia je prvým krokom k pozitívnym zmenám.

Viac informácií týkajúcich sa merania PISA 2018 nájdete na:
http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania
http://www.oecd.org/pisa/ (stránka je v anglickom jazyku)

Odkazy na prezentácie:

Samosprávne orgány
Výchovné a kariérne poradenstvo
Meno a priezvisko Funkcia Konzultačné hodiny Kontakt
Mgr. Tímea Kovácsová Koordinátorka prevencie sociálno-patologických javov, výchovná poradkyňa Streda: 13:30-15:00 hod. (verejnosť, rodičia) Streda: 08:00-09:30 hod. (žiaci, interní zamestnanci)
Bc. Zoltán Szabó Koordinátor prevencie drogových závislostí Pondelok: 16:30-17:30 hod.
Ing. Andrea Bojnáková Kariérna poradkyňa Piatok: 07:15-08:00 hod. Pondelok: 14:10-14:45 hod.

Súvisiace dokumenty:

Ucelený prehľad informácií týkajúcich sa vysokých škôl na Slovensku nájdete na stránkach www.portalvs.sk a v Maďarsku na www.felvi.hu

Ak máte záujem konzultovať o výbere vysokej školy, alebo ak máte problém s vyplňovaním prihlasovacieho formulára na vysokú školu, obráťte sa na kariérneho poradcu našej školy Ing. Andreu Bojnákovú.

Ak sa nedostanete na VŠ, alebo ste sa rozhodli ďalej neštudovať, tak vám určite pri začiatkoch pomôžu nasledovné stránky.

Ponuky práce doma a v zahraničí:

Nezisková organizácia STAVITEĽ
Nezisková organizácia STAVITEĽ, n. o. so sídlom Hurbanovo, Konkolyho 8, vznikla dňa 05.03.2007 na základe rozhodnutia č. VVS/NO – 7/2007 v Nitre podľa ustanovenia §9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

STAVITEĽ, n. o poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
Hlavným cieľom STAVITEĽ, n. o. je najmä:
 • organizovanie športových aktivít
 • organizovanie jazykových kurzov, externo-vzdelávacích podujatí, kurzov obsluhy počítačov a využívania výpočtovej techniky
 • organizovanie kultúrno-výchovných podujatí
Orgánmi neziskovej organizácie sú:
 • správna rada
 • riaditeľ
 • revízor
Medzi najvýznamnejšie aktivity a úspechy n. o. od jej založenia patria:
 • účasť v medzinárodných a tuzemských projektoch na podporu skvalitnenia materiálno-technického vybavenia školy
 • úspešné získavanie financií na podporu športu a kultúry z projektov ÚNSK
 • úspešné získavanie financií z grantu „Tu sme doma“ vypísaného Nitrianskou komunitnou nadáciou
 • organizovanie odborných prednášok pre pedagógov a žiakov školy
 • organizovanie a finančná podpora súťaží v projektovaní a kreslení
 • organizovanie a finančná podpora súťaže „Máš talent“ pre žiakov ZŠ
 • spoluúčasť na zabezpečení regionálnej konferencie moderných učiteľov
 • registrácia príjemcu 2%-nej dane


Voľné pracovné miesta

Momentálne nemáme žiadne voľné pracovné miesto.


Služby verejnosti

Ubytovacie služby v modernom školskom internáte

Počas školského roka:

 • 2 izby pre 3 a 4 osoby so spoločnou kuchynkou
 • zariadená kuchynská linka
 • chladnička
 • sporák
 • spoločná kúpeľňa s WC
 • šatníková skriňa/ šatník
 • uteráky
 • posteľná bielizeň
 • TV prijímač
 • bezplatné Wi-Fi

Počas školských prázdnin a víkendov:

 • trojposteľové a štvorposteľové izby so spoločným sprchovacím kútom a WC, bez kuchynky
 • maximálna kapacita do 120 osôb
 • minikuchyňa na každej chodbe (chladnička, rýchlovarná konvica, jednoplatnička, mikrovlnka, umývadlo)
 • šatníková skriňa / šatník
 • uteráky, posteľná bielizeň
 • bezplatné Wi-Fi
 • klubovňu s dataprojektorom a 2 spoločenské miestnosti s pripojením na internet

Bližšie informácie: Mgr. Martina Gúghová, tel.: 035-760-2507 alebo +421-907-433-359, mail:

3 + 4 osoby

2 izby: 3 a 4 postele

Sprcha

spoločná kúpeľňa s WC

Free WiFi

Bezplatné Wi-Fi

TV

TV prijímač na izbe


Stravovacie služby

Pre ubytovaných hostí poskytujeme stravovacie služby (raňajky, obedy, večere podľa vopred dohodnutého jedálneho lístka, a tiež iné formy občerstvenia).
Ponúkame možnosť usporiadania rôznych spoločenských podujatí ako napr. svadby, posedenia, rodinné alebo firemné oslavy.
Počas školského roka ponúkame verejnosti obedové menu.
Bližšie informácie: Zuzana Timoránska, tel.: 035-760-3309, mail:

Prenájom telocvične

V čase mimo vyučovania ponúkame na prenájom halu telocvične včítane športového ihriska.
Informujte sa osobne na adrese školy, alebo telefonicky.
Bližšie informácie: Mgr. Martina Gúghová, tel.: 035-760-2507 alebo +421-907-433-359, mail:

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt